Uitreiking Buurtlabel Veilig Verkeer aan Bewonersraad Maasveld (Maastricht)

Veilig verkeer Nederland (VVN) nodigt u uit om op woensdag 28 mei aanstaande aanwezig te zijn bij de uitreiking van het Buurtlabel Veilig Verkeer. Om 14.45 uur reikt wethouder John Aarts het Buurtlabel Veilig Verkeer uit aan de bewoners van Zorggroep Maasveld te Heugem in Maastricht. De uitreiking vindt plaats op het terrein van Maasveld, Maasvelderweg 1.

Aandacht voor een veilige woonomgeving.
De bewonersraad van de Zorggroep en haar begeleiding zijn samen met VVN aan de slag gegaan om met name de snelheid en het parkeergedrag op en rondom het terrein van Maasveld in positieve zin te veranderen. Op 9 april j.l. hebben de bewoners zelf materialen geknutseld waarmee ze aandacht vragen voor de problematiek. Op 28 mei, voorafgaand aan de uitreiking gaat VVN met de bewoners snelheid meten en een rondgang over het terrein maken om mensen op een positieve wijze aan te spreken.

Programma:

  • 13.15 uur                    Ontvangst
  • 13.30 – 14.30 uur       Snelheid meten
  •  13.30 – 14.30 uur      Rondgang en aanspreken bezoekers, leveranciers en medewerkers van Maasveld
  • 14.45 – 15.00 uur       Uitreiking 1e Buurtlabel in Maastricht door wethouder John Aarts
  • 15.00 – 15.30 uur       Gesprek met gemeente over specifieke situatie

Buurtlabel Veilig Verkeer
Bewonersgroepen die structureel werken aan de verkeersveiligheid in de buurt, wijk of dorp komen in aanmerking voor het Buurtlabel Veilig Verkeer van VVN. De toekenning betekent niet dat een buurt 100 % verkeersveilig is maar dat buurtbewoners en andere organisaties de handen ineen hebben geslagen om de buurt zo verkeersveilig mogelijk te maken. De bewonersgroep heeft de intentie om gedurende een periode van drie jaar minimaal één maal per jaar een buurtactie te organiseren. Hiermee wordt een duurzame verkeersveilige buurt beoogd.

Dave van Bogaert (projectleider)  van VVN: ‘Wij zien dat bewoners zich betrokken voelen bij hun eigen omgeving en bereid zijn zich in te zetten voor hun buurt. Burgers kunnen een verkeersonveilige situatie melden bij het Meldpunt Veilig Verkeer van VVN (www.meldpuntveiligverkeer.nl ). Van de vele meldingen die er bij ons binnen komen geeft bijna 70% van de melders aan zelf een bijdrage te willen leveren aan het verbeteren van de gemelde verkeersonveilige situatie. En VVN ondersteunt hen graag daarin’.
Vanuit deze meldingen wordt vaak een buurtactie opgestart wat weer kan resulteren in een Buurtlabel Veilig Verkeer. VVN heeft het Buurtlabel Veilig Verkeer ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Over Veilig Verkeer Nederland
VVN is een vereniging die zich inzet voor verkeersveiligheid. VVN richt zich met name op bewustwording en gedragsverandering van mensen. Dit doet VVN onder andere met een landelijk netwerk van vrijwilligers.
VVN geeft burgers via het Meldpunt Veilig Verkeer een instrument in handen waarmee zij zelf verkeersonveiligheid kunnen signaleren en aanpakken. VVN biedt diverse educatieve producten voor basis- en voortgezet onderwijs. Ook de kwetsbare oudere helpen wij om te gaan met de toenemende complexe verkeersomgeving. Het ligt voor de hand dat wij samenwerking zoeken met instellingen en bedrijven die onze waarden en doelen delen.