BS Antonius (Venray) in actie voor de verkeersveiligheid van de kinderen na de fusie!

De Verkeersouder, Carla Reintjes, en Verkeerscoördinator, Bertha van den Brink, van Basisschool Antonius te Veulen (Venray) zijn samen met de gemeente Venray en Veilig Verkeer Nederland in overleg. Samen worden acties uitgevoerd om de verkeersveiligheid van de kinderen op de nieuwe schoolthuisroute (na de fusie) te borgen.

Als eerste heeft de school geïnventariseerd of ouders bereid zijn om de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig of onder begeleiding naar de nieuwe school te laten fietsen. Veilig Verkeer Nederland stimuleert zelfstandige deelname aan het verkeer van kinderen, omdat zij hierbij veel praktijkervaring opdoen en dit goed is voor hun ontwikkeling. Veel ouders gaven aan dit ook belangrijk te vinden en willen hier dan ook zoveel mogelijk aan meewerken! Om de veiligheid op de nieuwe routes zoveel mogelijk te borgen gaan we samen de volgende acties uitvoeren:

  • met de kinderen die van Veulen naar Leunen moeten gaan fietsen na de fusie, gaan we de meest veilige route oefenen en in kaart (we maken een film en foto's) brengen en oefenen;
  • we gaan snelheid meten op de punten waar volgens de uitkomsten van de enquête het hardst gereden wordt.
  • we benutten een ouderavond (waar fusie centraal staat) om de film van de meest veilige route ook aan ouders kenbaar te maken
  • ouders willen wellicht in roulatievorm de kinderen per groep begeleiden gedurende de eerste periode van de nieuwe situatie. Hiervoor maken ze een whatsapp groep aan om de communicatie eenvoudig en snel te laten verlopen
  • de meest gevaarlijke punten worden gefotografeerd --> de foto's kunnen met behulp van de digibordlessen van VVN gebruikt worden om aan de kinderen uit te leggen hoe zij met de situaties om kunnen gaan.
  • de ouders worden ook over de knelpunten en het aan de kinderen geleerde geïnformeerd en gevraagd om het goede voorbeeld te geven
  • bij de school die straks blijft wordt de mogelijkheid bekeken om een (informeel) circulatieplan te maken, waar met ouders afspraken over gemaakt worden.
  • mogelijk dat een verkeersdag wordt benut om de sociale cohesie tussen de kinderen van de twee scholen te bevorderen en tegelijkertijd aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid

Wij houden jullie op de hoogte!